شماره حساب ها

                                                     شماره حساب ها

بانک ملی

                                   بانک ملی به نام مجتبی رحیم زاده

                                شماره حساب ۰۳۴۵۷۱۳۰۲۶۰۰۸  

                                شماره کارت ۵۵۵۱-۴۴۷۱-۹۹۷۵-۶۰۳۷                                         

                                         بانک ملت

                                  بانک ملت به نام مجتبی رحیم زاده

                              شماره حساب  ۱۳۸۳۳۹۹۴۰۶
                              شماره کارت ۵۴۴۳-۵۴۳۳-۳۳۷۸-۶۱۰۴                                           

                                                             

                                                                        

                                                                    

                                                                       

                                                                 

 

تمام حقوق برای شرکت اروم الکترونیک محفوظ است