شماره حساب ها

                                                                                    شماره حساب ها

بانک ملی

                                                                          بانک ملی

                                                                             به نام

                                                                    مجتبی رحیم زاده

                                                                       شماره حساب

                                                                 0345713026008 

                                                                          شماره کارت

                                                               6037-9918-6818-2480

                                                             بانک ملت

                                                                          بانک ملت

                                                                              به نام

                                                                    مجتبی رحیم زاده

                                                                        شماره حساب

                                                                    1383399406

                                                                       شماره کارت

                                                                  6104-3378-5433-5443

 

تمام حقوق برای شرکت اروم الکترونیک محفوظ است