شماره حساب ها

                                                    شماره حساب ها

                    بانک صادرات به نام شرکت برق سازان سیال رهاورد شاهکار

                                شماره حساب ۰۱۱۳۵۱۸۸۳۵۰۰۵

                                شماره کارت ۶۷۲۸-۹۰۳۴-۶۹۱۹-۶۰۳۷
                         شناسه شبا: IR۰۹۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۱۱۳۵۱۸۸۳۵۰۰۵   

                                         بانک ملت

                                  بانک ملت به نام مجتبی رحیم زاده

                              شماره حساب  ۱۳۸۳۳۹۹۴۰۶
                              شماره کارت ۵۴۴۳-۵۴۳۳-۳۳۷۸-۶۱۰۴                                           

                                                             

                                                                        

                                                                    

                                                                       

                                                                 

 

تمام حقوق برای شرکت اروم الکترونیک محفوظ است