شماره حساب ها

                                                    شماره حساب ها

بانک ملی

                    بانک ملی به نام شرکت اروم الکترونیک کلان شهر

                                شماره حساب ۰۱۰۶۴۶۵۷۵۶۰۰۵


                        

                                         بانک ملت

                                  بانک ملت به نام مجتبی رحیم زاده

                              شماره حساب  ۱۳۸۳۳۹۹۴۰۶
                              شماره کارت ۵۴۴۳-۵۴۳۳-۳۳۷۸-۶۱۰۴                                           

                                                             

                                                                        

                                                                    

                                                                       

                                                                 

 

تمام حقوق برای شرکت اروم الکترونیک محفوظ است